UMOWA

wynajmu apartamentu lub domu

 

UMOWA NAJMU APARTAMENTU w DOMU MAZURSKI RAJ – Luksusowa Turystyka Apartament 1-Maja // Apartament 2 – Asia

zawarta w dniu ……………………………. w Kutach pomiędzy MARAX R.Raj Sp.Jawna z siedzibą w Krakowie, ul.Groickiego 15 będącą właścicielem Posesji Mazurski Raj – Luksusowa Turystyka w Kutach 15, w gminie Pozezdrze w imieniu, którego działa:

………………………………………………………………………………………………………………………………..

zwanym dalej Wynajmującym, a Panem/Panią ……………………………………………………….. zamieszkałym w ……………………………………………. przy ul. …………………………………………….. legitymującym się dowodem osobistym (paszportem) serii ……. nr ………………………., zwanym dalej Najemcą.

§ 1. Wynajmujący zobowiązuje się do wynajęcia Najemcy Apartamentu w domu Mazurski Raj – Luksusowa Turystyka znajdującego się w Kutach 15, 11-610 Pozezdrze, na okres od dnia………………………….. godz. 16.00 do dnia…………………………….. godz. 12.00, to jest ………. dni.

§ 2. Wynajmujący zobowiązuje się do oddania w najem, w terminie określonym w § 1, połowy domu tj. Apartamentu nr (1) (2) – (Maja) (Asia) dla maksymalnej liczby …. osób, a Najemca do terminowego odbioru określonego w § 1 jako pierwszy dzień pobytu oraz zwrotu w terminie określonym w §1 jako ostatni dzień pobytu, a także do uiszczenia opłaty za wynajem oraz wpłacenie kaucji gwarancyjnej. Przekazanie i odbiór apartamentu oraz nadzór nad realizacją warunków umowy, w imieniu Wynajmującego, sprawował będzie Pan/Pani …………………………………………………………….

§ 3. Cena wynajmu 1 apartamentu wynosi ………… zł za dobę. Kwota należna za okres najmu będzie uiszczona w całości najpóźniej w chwili objęcia Apartamentu przez Najemcę. Do ceny najmu dochodzą ceny za media wg Cennika oraz jednorazowy koszt sprzątania w wysokości 120 zł/apartament.

§ 4. Najemca zobowiązany jest używać pomieszczeń Apartamentu zgodnie z jego właściwościami i przeznaczeniem. Najemca nie może dokonywać zmiany wystroju wnętrza. Stan techniczny urządzeń i wyposażenia oraz estetyka pomieszczeń domu Mazurski Raj i jego otoczenia, nie mogą być, w dniu odbioru przez Wynajmującego, w stanie pogorszonym w stosunku do stanu w jakim był dom w dniu przekazania Najemcy.

§ 5. Najemca nie może, użyczać albo oddawać apartamentu w podnajem innym osobom. Większa liczba osób niż określona w § 2 może być w apartamencie wyłącznie za zgodą Wynajmującego, po uzgodnieniu warunków określonych w § 3 i dokonaniu odpowiedniej dopłaty. Najemca zobowiązany jest do trzymania w tajemnicy hasła do systemu alarmowego i w żadnym wypadku nie może go udostępniać osobom postronnym.

  § 6. Palenie tytoniu może się odbywać wyłącznie poza pomieszczeniami Domu. Przestrzeganie przepisów przeciwpożarowych, dbanie o porządek oraz sprzątanie wewnątrz i na zewnątrz Apartamentu podczas całego okresu trwania wynajmu, należy do Najemcy. Ewentualne skutki nieprzestrzegania przepisów przeciwpożarowych obciążają w całości Najemcę. Za przestrzeganie zasad porządku publicznego i współżycia sąsiedzkiego odpowiedzialny jest Najemca. Organizowanie głośnych zabaw, a także spotkań towarzyskich z osobami z zewnątrz (nie zamieszkałymi w domku na warunkach zawartych w umowie) jest niedopuszczalne. Zabronione jest używanie wszelkich narkotyków, oraz substancji odurzających.

§ 7. Najemca nie może zabierać ze sobą do apartamentu zwierząt domowych (psy, koty, itp.). Przypadek zabrania zwierzęcia jest ciężkim naruszeniem Regulaminu i spowoduje automatyczne zerwanie umowy z przepadkiem kaucji gwarancyjnej.

§ 8. Najemca, w chwili odbioru domku, jest zobowiązany do wpłaty kaucji gwarancyjnej w wysokości 1000 zł , 250 euro, lub 300 USD.

§ 9. Kaucja gwarancyjna podlega zwrotowi Najemcy niezwłocznie po oddaniu apartamentu, w części nie wykorzystanej na pokrycie ewentualnych szkód w apartamencie i jego wyposażeniu powstałych w trakcie wynajmu, zwłaszcza uchybieniom treści § 4, 5, 6, 7 (w tym palenie tytoniu wewnątrz domu). Jeżeli kaucja gwarancyjna nie rekompensuje powstałej szkody, Najemca zobowiązuje się do pokrycia szkody w pełnym wymiarze kosztów jej usunięcia, w dniu zwrotu apartamentu.

§ 10. Najemca, tytułem zadatku, uiści na adres podany przez Wynajmującego kwotę w wysokości 30% całkowitej kwoty wynajmu, to jest ………………. zł.

§ 11. Niniejsza umowa dochodzi do skutku pod warunkiem otrzymania przez Wynajmującego kwoty zadatku w wysokości określonej w § 10 oraz dokładnie wypełnionego i podpisanego egzemplarza umowy.

§ 12. Rezygnacja z wynajmu (bez względu na przyczynę), lub nieodebranie przez Najemcę apartamentu z § 2, uważa się za odstąpienie Najemcy od niniejszej umowy. Wpłacony zadatek w żadnym przypadku nie podlega zwrotowi.

§ 13. W sprawach nie uregulowanych w niniejszej umowie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

§ 14. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których po jednym otrzymuje każda ze stron. WYNAJMUJĄCY NAJEMCA ……………………………… ……………………………….. (imię i nazwisko) (imię i nazwisko)

 Mazurski Raj - logo

 

Wydrukuj Umowę Najmu:

Mazurski Raj – Luksusowa Turystyka-umowa najmu 2014-2015